Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
pre elektronický obchod a zmluvy uzatvárané na diaľku (e-shop)

Vojtech Halász – NÁBYTOK HALÁSZ
s miestom podnikania Nitrianska 1750/51, 92705 Šaľa,
IČO : 11705671, DIČ 1020276576, IČ DPH: SK1020276576
zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Šaľa, číslo živnostenského registra: 405-1073

(ďalej len „predávajúci“)

Kontaktné údaje na predávajúceho:
Adresa: Vojtech Halász – NÁBYTOK HALÁSZ, Nitrianska 1750/51, 92705 Šaľa
Tel. č. 0905 561 293,
E-mail: obchod@1interiersk.sk

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky pre predaj a nákup tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese : www.1interiesk.sk

1.2. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti so zmluvou uzavretou na diaľku vo forme kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou v postavení spotrebiteľa alebo osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej aj „podnikateľ“) využitím webového sídla predávajúceho. Elektronický obchod je predávajúcim umiestnený na internetovej adrese www.1interiersk.sk ( ďalej len "webové stránka obchodu"). Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj „spotrebiteľ“). Kde sa v texte týchto všeobecných obchodných podmienok používa výraz „kupujúci“ rozumie sa ním aj podnikateľ aj spotrebiteľ.

1.3. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky obchodu predávajúceho umiestnenej na adrese www.1interiersk.sk za účelom kúpy tovaru a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Kúpna zmluva je prístupná na požiadanie kupujúcemu.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy sa spravujú obchodnými podmienkami v znení účinnom v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. S aktuálnym znením obchodných podmienok sa kupujúci oboznamuje v procese objednávky tovaru.

1.6. Odchylné dojednania v individuálnej kúpnej zmluve majú prednosť pred obchodnými podmienkami.

1.7. Predávajúci ako poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti podlieha orgánu dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcii, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra.

2. PROCES UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY


2.1. Webová stránka obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj. Kupujúci berie na vedomie, že všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webovej stránke obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tovaru na webovej stránke tovaru.

2.2. Webová stránka obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj s primeraným uvedením hlavných vlastností tovaru ako aj cenu jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené s výškou dane z pridanej hodnoty (DPH). Ceny ponúkaného tovaru nezahŕňajú náklady spojené s dodaním tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na webovej stránke obchodu. Webová stránka obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru.

2.3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke obchodu. Objednávkový formulár (ďalej iba ako "objednávka") obsahuje najmä informácie o:

  • objednávanom tovare – názov tovaru, popis tovaru, počet kusov,
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru
  • údaje o požadovanom spôsobe dodania objednávaného tovaru a
  • povinnosti uhradiť náklady spojené s dodávkou tovaru.

V každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú (dodaciu) a fakturačnú adresu (ak je odlišná od poštovej adresy), telefónne číslo a e-mailovú adresu; ak je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba podnikateľ, tak uvedie názov (obchodné meno), sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje kupujúceho budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté inej tretej osobe okrem osoby vykonávajúcej dodávku tovaru.

2.4. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia. Pred odoslaním a potvrdením objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Kupujúci svoje rozhodnutie kúpiť tovar za uvádzanú kúpnu cenu potvrdí tlačidlom „Objednávka s povinnosťou platby“, ktorým potvrdením nebude možné objednávku meniť. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú, ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, a je považovaná za návrh na uzatvorenie zmluvy uzavretej na diaľku. Údaje uvedené v objednávke sú považované za správne a predávajúci ich neoveruje.

2.5. Predávajúci je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení na adresu elektronickej pošty uvedenej kupujúcim v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až prijatím objednávky predávajúcim. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a najneskôr do 24 hodín od skončenia nasledujúceho pracovného dňa po doručení objednávky predávajúcemu predávajúci kontaktuje kupujúceho prostredníctvom elektronickej adresy kupujúceho. V potvrdení objednávky predávajúci uvedie druh tovaru a jeho množstvo, spôsob dodania a oznámi dodaciu lehotu alebo lehotu na odber tovaru, cenu tovaru a cenu dopravy a potvrdí prijatú objednávku (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Objednávka je pre predávajúceho záväzná od momentu doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu. Toto potvrdenie objednávky predávajúcim sa považuje za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

2.6. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené potvrdenie objednávky. Objednávku je možné zrušiť písomnou formou (e-mailom, písomným listom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu výlučne písomnou formou (e-mailom, písomným listom).

2.7. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku, ktorá sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

2.8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o doručení objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

2.9. Ak kupujúci nezvolil osobný odber objednaného tovaru na prevádzke predávajúceho, tak kupujúci je povinný v objednávke upozorniť predávajúceho na prípadné prekážky brániace bezproblémovému príjazdu k budove, ktorej adresa je kupujúcim zvolená ako miesto dodania.

2.10. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

2.11. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, či prípadné náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám na svoje náklady.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


3.1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • A) v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke;
  • B) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke ako miesto dodania;
  • C) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN SK 02 1111 0000 0068 9298 3037, vedený v UniCredit Bank, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);

3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru podľa spôsobu dopravy zvoleného kupujúcim uvedené v objednávke. Osobné prevzatie tovaru na prevádzke predávajúceho je bezplatné. Cenu dopravy tovaru na miesto dodania určeného kupujúcim (prípadne dodatočne dohodnuté zmluvnými stranami) oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr do 24 hodín od skončenia nasledujúceho pracovného dňa po doručení objednávky predávajúcemu v potvrdení objednávky.

3.3. Predávajúci vystaví na účely platieb na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad bude kupujúcemu doručený s potvrdením objednávky a odovzdaný s dodaním tovaru.

3.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 (troch) pracovných dní od doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na účet predávajúceho uvedený na faktúre. Kupujúci je povinný uhradiť celú kúpnu cenu naraz (riadne) a včas. Potvrdením objednávky vzniká podnikateľovi povinnosť zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote jej splatnosti a zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou odovzdania tovaru. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť, ak kupujúci nezaplatí cenu riadne a včas. Ak sa odosiela tovar na miesto plnenia alebo určenia, nie je spotrebiteľ povinný zaplatiť kúpnu cenu, dokiaľ nemá možnosť si tovar prezrieť.

3.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby uvedenom na faktúre. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6. Predávajúci upozorňuje, že nie je povinný poskytovať zhodné ceny totožného tovaru v elektronickom obchode a v kamenných obchodoch.

4. DODANIE A PREVZATIE TOVARU (DODACIE PODMIENKY)


4.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na mieste uvedenom v objednávke, ak dodatočne nie je dohodnuté iné miesto dodania tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci dodáva tovar na najbližšie prístupné parkovisko k budove, ktorej adresa bola kupujúcim uvedená ako miesto dodania, ak nie je dohodnuté dodatočne inak. Ak nebude možné dodať tovar do dohodnutej lehoty alebo v lehote uvedenej v potvrdení objednávky z dôvodu na strane výrobcu tovaru, tak predávajúci je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti kupujúceho. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej nebude možné dodať tovar z dôvodu na strane kupujúceho neposkytnutím potrebnej súčinnosti. Počas tejto doby nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.

4.2. Ak je kupujúci povinný prevziať tovar v prevádzke predávajúceho a tovar neprevezme do 10 dní od doručenia výzvy predávajúceho na odber tovaru, tak predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.3. V prípade, že kupujúci zvolil iný spôsob dodania tovaru ako prevzatie v prevádzke predávajúceho a z dôvodu na strane kupujúceho je potrebné tovar dodávať opakovane, je kupujúci povinný uhradiť aj náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru a to vo výške ceny dopravy tovaru uvedenej v objednávke.

4.4. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru, neporušenosť zrkadiel alebo skiel, ak sú súčasťou tovaru, a túto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená alebo pokiaľ sú zničené (rozbité) alebo viditeľne poškodené (napr. doškriabané, prasknuté) sklá alebo zrkadlá, ktoré sú súčasťou dodávaného tovaru, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou (dopravnou) spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Neskôr učinená reklamácia na neporušenosť obalu a viditeľné poškodenie alebo zničenie tovaru, viditeľné poškodenie (napr. doškriabané, prasknuté) alebo zničenie (rozbitie) skiel alebo zrkadiel, ktoré sú súčasťou tovaru, nebude akceptovaná.

4.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením plnej kúpnej ceny predávajúcemu, najskôr však prevzatím tovaru kupujúcim. Do doby prechodu vlastníckych práv predávajúceho na spotrebiteľa je predávajúci povinný tovar a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho pre spotrebiteľa.

4.6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

4.7. Lehota na dodanie tovaru, ktorý je dostupný na sklade predávajúceho je do jedného týždňa odo dňa doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu (uzatvorenia zmluvy). Lehota na dodanie tovaru, ktorý nie je dostupný na sklade predávajúceho je do troch mesiacov odo dňa doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu (uzatvorenia zmluvy).

DODACIE PODMIENKTY V ZMLUVÁCH S PODNIKATEĽOM

4.8. Predávajúci je oprávnený dodať tovar podnikateľovi, kedykoľvek počas určenej lehoty na dodanie tovaru. Podnikateľ je povinný prevziať tovar aj pred uplynutím určenej lehoty na dodanie tovaru. Lehotu na dodanie tovaru nie je oprávnený určiť len podnikateľ. Podnikateľ je oprávnený obstarať dopravcu na dodanie tovaru alebo sám uskutočniť prepravu tovaru.

4.9. V prípade, ak sa dohodne, že tovar sa má dodať u predávajúceho (sídlo, prevádzkareň, závod predávajúceho) alebo v inom určitom mieste (sklad, miesto výroby a pod.), splní predávajúci povinnosť dodať tovar bez ďalšieho tým, že umožní podnikateľovi nakladať s tovarom u predávajúceho alebo v určitom mieste. Uvedený spôsob dodania nastáva aj vtedy ak má podnikateľ obstarať dopravcu alebo sám uskutočniť prepravu tovaru. V takých prípadoch podnikateľ znáša náklady na prepravu. Predávajúci sa nedostáva do omeškania s dodaním tovaru ani ak je v omeškaní dopravca, obstaraný podnikateľom s prevzatím tovaru na prepravu pre podnikateľa.

4.10. V prípade ak sa dodanie tovaru uskutočňuje jeho odoslaním prostredníctvom dopravcu, ktorého obstaral predávajúci, dodanie tovaru sa realizuje jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre podnikateľa. Dodanie tovaru sa v tomto prípade potvrdzuje na prepravnom doklade potvrdzujúcom prevzatie tovaru prvým dopravcom na prepravu pre podnikateľa. Podnikateľ súhlasí, že sa neuplatňuje § 413 Obchodného zákonníka.

4.11. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na podnikateľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a podnikateľ poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. Uvedené nastáva aj vtedy ak má podnikateľ obstarať dopravcu na prepravu tovaru alebo sám uskutočniť prepravu tovaru. V prípade ak sa dodanie tovaru uskutočňuje jeho odoslaním prostredníctvom dopravcu, bez ohľadu na povinnosť predávajúceho odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na podnikateľa odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre podnikateľa. Nebezpečenstvo škody na tovare určenom podľa druhu a podnikateľom neprevzatom neprechádza na podnikateľa, dokiaľ tovar nie je jasne vyznačený na účel zmluvy označením na tovare alebo prepravnými dokladmi alebo určený v správe zaslanej podnikateľovi alebo inak vymedzený.

4.12. Ak je podnikateľ v omeškaní s prevzatím tovaru a predávajúci má tovar u seba alebo s ním môže inak nakladať, predávajúci nie je povinný urobiť opatrenia na uchovanie tovaru. V prípade ak predávajúci vykoná také opatrenia, tak podnikateľ je povinný uhradiť predávajúcemu primerané náklady, ktoré predávajúcemu pri tom vznikli. Predávajúci je oprávnený tovar zadržiavať, dokiaľ mu podnikateľ neuhradí primerané náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s opatreniami na uschovanie tovaru podľa predchádzajúcej vety.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM


5.1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade ak sa objednané tovary v jednej objednávke dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. V prípade ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Spotrebiteľ môže odstúpiť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. emailom). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Odstúpenie musí obsahovať údaje slúžiace k určitej identifikácii tovaru, spotrebiteľa/ spotrebiteľov a predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar nemôže spotrebiteľ vrátiť na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť. Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou, tak priame náklady na vrátenie tovaru znáša tiež spotrebiteľ. Predpokladaný odhad týchto nákladov je od 50 do 800 EUR. Spotrebiteľ je povinný vrátiť všetok tovar, ktorý mu bol dodaný. V prípade, ak dodaný tovar pozostáva z viacerých dielov alebo kusov, spotrebiteľ je povinný vrátiť všetky diely alebo kusy, z ktorých dodaný tovar pozostáva. Spotrebiteľ je povinný pri odstúpení od zmluvy odovzdať predávajúcemu originál dokladu o zaplatení tovaru.

5.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa (podľa bodu 5.2 týchto obchodných podmienok), predávajúci prevezme tovar späť a po kontrole množstva a kompletnosti vráteného tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy vráti cenu zaplatenú za tovar (vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť. Predávajúci spotrebiteľovi nevracia náklady spotrebiteľa na vrátenie tovaru predávajúcemu po odstúpení od zmluvy. Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci je povinný spotrebiteľovi vrátiť platby rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté platby od spotrebiteľa pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

  • A) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru , ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • B) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

5.5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným spotrebiteľom.

5.6. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIA
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIA PRI SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLUVÁCH


6.1. Záručná doba na tovar pre spotrebiteľa je 24 mesiacov, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) alebo vydať predávajúcemu (alebo ním poverenej osobe) reklamovaný tovar. Spotrebiteľ je pri reklamácii povinný predložiť predávajúcemu doklad o zaplatení tovaru predávajúcemu a v prípade zakúpenie tovaru využitím webového sídla predávajúceho (cez e-shop) aj faktúru.

6.2. Reklamovať tovar z dôvodu vád počas doby záruky je spotrebiteľ oprávnený v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, ktorých adresy sú uvedené na webovej stránke obchodu. Spotrebiteľ je oprávnený reklamovať tovar aj zaslaním elektronickej správy na elektronický adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

6.3. Za vadu tovaru sa okrem iného nepovažuje iný obvyklý farebný alebo štruktúrový rozdiel pri prírodných materiáloch (napr. koža), textilných a umelých materiáloch (napr. ak sú v nábytkárskych látkach drobné odchýlky vo vzore látky alebo vo farebnom odtieni), lakovaných plôch. Za vadu tovaru sa nepovažuje ak dodaný tovar má drobné odchýlky vo farebnom odtieni v porovnaní s fotografiou ponúkaného tovaru na webovej stránke obchodu. Za vadu tovaru sa nepovažujú tiež rozdiely rozmerov tovaru, či čalúneného nábytku v rámci obvyklej tolerancie. Všetky rozmery uvedené na webovej stránke obchodu www.1interiersk.sk sú približné s toleranciou +/- 5% rozmeru uvádzaného na webovej stránke obchodu. Fotografie tovaru ponúkaného na webovej stránke obchodu môžu vykazovať drobné rozdiely v odtieni farby oproti dodanému tovaru.

6.4. Oprávnenie na záruku zaniká tiež v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s tovarom. Týmto nie je dotknutý postup predávajúceho pri vybavovaní reklamácie podľa § 18 ods. 6 a 7 zákona č. 250/2007 Z. z.

6.5. Pri tovare predávanom za zníženú cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola cena znížená.

6.6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.7. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je pri uplatnení reklamácie povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa bodu 6.6. týchto všeobecných obchodných podmienok a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim, najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.

6.8. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (emailom), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIA PRI ZMLUVÁCH S PODNIKATEĽOM

6.9. Podnikateľ je povinný tovar pri prebratí tovaru prezrieť alebo zabezpečiť prezretie tovaru. Prebratím tovaru na účely povinnosti podnikateľa prezrieť tovar je odovzdanie predávajúcim neodoslaného tovaru podnikateľovi v určitom mieste (u predávajúceho alebo v inom určitom mieste), a to aj v prípade ak podnikateľ zabezpečuje dopravcu na prepravu tovaru, alebo odovzdanie odoslaného tovaru dopravcom na mieste určenia. V prípade odoslania tovaru predávajúcim obstaraným dopravcom je podnikateľ povinný prezrieť tovar alebo zabezpečiť prezretie tovaru na mieste určenia. Kvantitatívne a zjavné chyby tovaru je podnikateľ povinný oznámiť a reklamovať ihneď pri prebratí tovaru na dodacom liste alebo prepravnom doklade. Kvantitatívne a zjavné chyby tovaru, ktoré je možné zistiť až po otvorení balení, v ktorých bol dodaný tovar, je podnikateľ povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa po prebratí tovaru.

6.10. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je podnikateľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) alebo vydať predávajúcemu (alebo ním poverenej osobe) reklamovaný tovar vždy čistý, mechanicky nepoškodený a v originálnom balení (pokiaľ je to možné), vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.

6.11. Za vadu tovaru sa okrem iného nepovažuje iný obvyklý farebný alebo štruktúrový rozdiel pri prírodných materiáloch (napr. koža), textilných a umelých materiáloch (napr. ak sú v nábytkárskych látkach drobné odchýlky vo vzore látky alebo vo farebnom odtieni), lakovaných a kachlových plôch. Za vadu tovaru sa nepovažuje ak dodaný tovar má drobné odchýlky vo farebnom odtieni v porovnaní s fotografiou ponúkaného tovaru na webovej stránke obchodu. Za vadu tovaru sa nepovažujú tiež rozdiely rozmerov tovaru, či čalúneného nábytku v rámci obvyklej tolerancie. Všetky rozmery uvedené na webovej stránke obchodu www.1interiersk.sk sú približné s toleranciou +/- 5% rozmeru uvádzaného na webovej stránke obchodu. Fotografie tovaru ponúkaného na webovej stránke obchodu môžu vykazovať drobné rozdiely v odtieni farby oproti dodanému tovaru.

6.12. Podnikateľ je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru v rámci reklamácie písomne a to buď elektronickou poštou (emailom) alebo poštou a to aj v prípade ak boli oznámené na dodacom liste alebo prepravnom doklade.

6.13. Podnikateľ je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť najmä sprístupniť predávajúcemu reklamovaný tovar v lehote určenej predávajúcim. V prípade ak predávajúci požaduje doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu na posúdenie reklamovaných vád a doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu je možné, tak podnikateľ je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu na posúdenie reklamovaných vád v lehote určenej predávajúcim, ktorá nesmie byť kratšia ako tri pracovné dni.

6.14. Ak podnikateľ nebude postupovať pri reklamácii podľa bodov 6.9., 6.10., 6.12., 6.13. týchto obchodných podmienok a nesplní si čo i len jednu povinnosť podľa bodov 6.9., 6.10., 6.12., 6.13. týchto obchodných podmienok, podnikateľ nie je oprávnený na nároky z vád tovaru, ktoré mal tovar. Podnikateľ je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavovaním neoprávnene uplatnenej reklamácie.

6.15. Oprávnenie na záruku zaniká tiež v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s tovarom.

6.16. Pri tovare predávanom za zníženú cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola cena znížená. 6.17. Záručná doba na tovar pre podnikateľa je 12 mesiacov, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak. Podnikateľ je povinný oznámiť vady predávajúcemu elektronickou poštou (emailom) alebo poštou do troch pracovných dní od kedy vady pri vynaložení odbornej starostlivosti podnikateľ mohol zistiť. Pri uplatňovaní nárokov z vád počas záruky platia ustanovenia bodov 6.9., 6.10., 6.12., 6.13. týchto obchodných podmienok. Podnikateľ je tiež povinný dodržať záručné podmienky tovaru. Za záručné podmienky sa považujú aj záručné podmienky dodávateľa predávajúceho, ak boli podnikateľovi doručené. Ak podnikateľ nebude postupovať pri reklamácii tovaru v záruke podľa bodov 6.9., 6.10., 6.12., 6.13.,

6.17 týchto obchodných podmienok alebo podľa záručných podmienok a nesplní si čo i len jednu povinnosť podľa bodov 6.9., 6.10., 6.12., 6.13., 6.17. týchto obchodných podmienok alebo nesplní záručné podmienky, podnikateľ nie je oprávnený na nároky z vád tovaru, ktoré mal tovar. Podnikateľ je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavovaním neoprávnene uplatnenej reklamácie v záručnej dobe.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


7.1. Osobné údaje, ktoré kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, poskytne predávajúcemu v súvislosti s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa), je predávajúci oprávnený spracovávať na právnom základe: plnenie zákonnej povinnosti a povinnosti z kúpnej zmluvy na účely výkonu podnikania – predaja tovaru vrátane splnenia riadneho dodania tovaru, či v rozsahu potrebnom na vykonanie opatrení pred uzatvorením kúpnej zmluvy, ktoré si vyžiadal kupujúci. Osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú poskytované dopravcovi na účely dodania tovaru. Spracovanie osobných údajov sa riadi pravidlami popísanými v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru, ktorý je dostupný na webovej stránke predávajúceho www.1interiersk.sk.

8. DORUČOVANIE


8.1. Predávajúci a kupujúci si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

8.2. Kupujúci doručuje predávajúcemu elektronickú korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach alebo na webovej stránke obchodu. Predávajúci doručuje kupujúcemu elektronickú korešpondenciu na elektronickú adresu kupujúceho.

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽOM


9.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa.

9.2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúceho bodu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra, a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý zverejňuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

9.3. Návrh na alternatívne riešenie sporu môže podať spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ.

Návrh musí obsahovať
a) meno a priezvisko, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich máte,
b) presné označenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa domáhate,
e) dátum, kedy sa ste obrátili na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z.

K návrhu je potrebné priložiť doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

9.4. Nižšie nájdete odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov online, prostredníctvom ktorej môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Európske spotrebiteľské centrum v SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava https://esc-sr.sk/, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


10.1. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky boli formulované a ustanovené za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných zmluvných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom, resp. medzi predávajúcim a podnikateľom.

10.2. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov, ako aj práva spotrebiteľov podľa Občianskeho zákonníka zostávajú týmito obchodnými podmienkami nedotknuté.

10.3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené sa v právnom vzťahu so spotrebiteľom riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje aj medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené sa v právnom vzťahu s podnikateľom riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.4. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

10.5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

10.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti obchodných podmienok, počas ktorej bola odoslaná objednávka kupujúcim predávajúcemu.

10.7. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého význam sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

10.8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 26.11.2021

V Šali dňa 26.11.2021
Vojtech Halász – NÁBYTOK HALÁSZ